SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1
2

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

3

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Chicken Enchilada
Store’s Choice

4

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Cheeseburger
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

5

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Baked Potato
Tomato Florentine (V)
Store’s Choice

6

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Corn Chowder
Italian Meatball
Store’s Choice (V)

7

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Broccoli Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Store’s Choice

8
9

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

10

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Chicken Enchilada
Store’s Choice

11

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Creamy Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

12

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Wild Rice
Tomato Florentine (V)
Store’s Choice

13

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Clam Chowder
Italian Meatball
Store’s Choice (V)

14

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Broccoli Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Store’s Choice

15
16

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

17

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Chicken Enchilada
Store’s Choice

18

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Cheeseburger
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

19

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Baked Potato
Tomato Florentine (V)
Store’s Choice

20

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Corn Chowder
Italian Meatball
Store’s Choice (V)

21

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Broccoli Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Store’s Choice

22
23

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

24

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Chicken Enchilada
Store’s Choice

25

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Creamy Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

26

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Wild Rice
Tomato Florentine (V)
Store’s Choice

27

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Clam Chowder
Italian Meatball
Store’s Choice (V)

28

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Broccoli Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Store’s Choice

29
30

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

31

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Chicken Enchilada
Store’s Choice

1

2

3

4