SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday

29

30

1

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Chicken Enchilada
Store’s Choice

2

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Creamy Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

3

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Wild Rice
Tomato Florentine (V)
Store’s Choice

4

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Clam Chowder
Italian Meatball
Store’s Choice (V)

5

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Broccoli Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Store’s Choice

6
7

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

8

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Chicken Enchilada
Store’s Choice

9

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Cheeseburger
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

10

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Baked Potato
Tomato Florentine (V)
Store’s Choice

11

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Corn Chowder
Italian Meatball
Store’s Choice (V)

12

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Broccoli Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Store’s Choice

13
14

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

15

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Chicken Enchilada
Store’s Choice

16

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Creamy Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

17

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Wild Rice
Tomato Florentine (V)
Store’s Choice

18

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Clam Chowder
Italian Meatball
Store’s Choice (V)

19

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Broccoli Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Store’s Choice

20
21

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

22

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Chicken Enchilada
Store’s Choice

23

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Cheeseburger
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

24

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Baked Potato
Tomato Florentine (V)
Store’s Choice

25

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Corn Chowder
Italian Meatball
Store’s Choice (V)

26

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Broccoli Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Store’s Choice

27
28

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

29

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Chicken Enchilada
Store’s Choice

30

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Creamy Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

31

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Wild Rice
Tomato Florentine (V)
Store’s Choice

1

2