SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday

30

1

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

2

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Chicken Enchilada
Store’s Choice

3

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Creamy Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

4

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Wild Rice
Tomato Florentine (V)
Store’s Choice

5

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Clam Chowder
Italian Meatball
Store’s Choice (V)

6

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Broccoli Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Store’s Choice

7
8

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

9

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Chicken Enchilada
Store’s Choice

10

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Cheeseburger
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

11

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Baked Potato
Tomato Florentine (V)
Store’s Choice

12

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Corn Chowder
Italian Meatball
Store’s Choice (V)

13

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Broccoli Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Store’s Choice

14
15

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

16

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Chicken Enchilada
Store’s Choice

17

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Creamy Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

18

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Wild Rice
Tomato Florentine (V)
Store’s Choice

19

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Clam Chowder
Italian Meatball
Store’s Choice (V)

20

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Broccoli Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Store’s Choice

21
22

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

23

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Chicken Enchilada
Store’s Choice

24

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Cheeseburger
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

25

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Baked Potato
Tomato Florentine (V)
Store’s Choice

26

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Corn Chowder
Italian Meatball
Store’s Choice (V)

27

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Broccoli Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Store’s Choice

28
29

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

30

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Chicken Enchilada
Store’s Choice

31

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Creamy Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

1

2

3