SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday

28

29

30

7:00 pm Day 12 - Thursday

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Wild Rice
Tomato Florentine (V)
Store’s Choice

2
4:00 am Day 1 - Friday 1

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Clam Chowder
Italian Meatball
Store’s Choice (V)

6:00 pm Day 2 - Saturday 1

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Broccoli Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Store’s Choice

4
6:00 pm Day 3 - Monday 1

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

6:00 pm Day 4 - Tuesday

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Chicken Enchilada
Store’s Choice

6:00 pm Day 5 - Wednesday 1

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Cheeseburger
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

6:00 pm Day 6 - Thursday 1

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Baked Potato
Tomato Florentine (V)
Store’s Choice

6:00 pm Day 7 - Friday 2

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Corn Chowder
Italian Meatball
Store’s Choice (V)

6:00 pm Day 8 - Saturday 2

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Broccoli Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Store’s Choice

6:00 pm Day 8 - Saturday 2

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Broccoli Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Store’s Choice

7:00 pm Day 9 - Monday 2

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

7:00 pm Day 10 - Tuesday 2

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Chicken Enchilada
Store’s Choice

7:00 pm Day 11- Wednesday

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Creamy Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

7:00 pm Day 12 - Thursday

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Wild Rice
Tomato Florentine (V)
Store’s Choice

16
4:00 am Day 1 - Friday 1

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Clam Chowder
Italian Meatball
Store’s Choice (V)

6:00 pm Day 2 - Saturday 1

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Broccoli Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Store’s Choice

18
6:00 pm Day 3 - Monday 1

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

6:00 pm Day 4 - Tuesday

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Chicken Enchilada
Store’s Choice

6:00 pm Day 5 - Wednesday 1

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Cheeseburger
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

6:00 pm Day 6 - Thursday 1

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Baked Potato
Tomato Florentine (V)
Store’s Choice

6:00 pm Day 7 - Friday 2

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Corn Chowder
Italian Meatball
Store’s Choice (V)

6:00 pm Day 8 - Saturday 2

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Broccoli Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Store’s Choice

6:00 pm Day 8 - Saturday 2

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Broccoli Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Store’s Choice

7:00 pm Day 9 - Monday 2

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

7:00 pm Day 10 - Tuesday 2

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Chicken Enchilada
Store’s Choice

7:00 pm Day 11- Wednesday

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Creamy Chicken Noodle
Garden Veggie (V)
Store’s Choice

7:00 pm Day 12 - Thursday

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Chicken Wild Rice
Tomato Florentine (V)
Store’s Choice

30
4:00 am Day 1 - Friday 1

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Clam Chowder
Italian Meatball
Store’s Choice (V)

6:00 pm Day 2 - Saturday 1

Palmer’s Chili
Wisconsin Cheese
Broccoli Cheese
Tom. Basil Ravioli (V)
Store’s Choice

1